نگاهم مکون ووستادم
 دلم سندوق چه ی دردن
 لووم ساکتن از غصه
 هوای حال مه سردن
 🌹🌹🌹🌹🌹
 چقدر نشتم گریه امکه
 دلم اروم نبو بازم
 اگه دست خودم هسته
 مگوفت دل بی کسی نادم
 🌹🌹🌹🌹
 به هر که خنده امکردن
 دو روزه پر غرور بودن
 چه کاری باید امکرده
 ایتو عاشق بودن زورن
 🌹🌹🌹🌹
 نگاهم مکون ووستادم
 دگه خستم دلم خونن
 به مه کاریت نبو رد بش
 به مه تنها بشم خوبن
 🌹🌹🌹🌹🌹
 چشم کلی غم ایدیدن
 دگه بی عاشقی کورن
 دلم ترس ایشه از خنده
 بره ای راه به مه دورن