ارتباط با ما

اسداله شهبازی  هستم متولد 67 دانشجوی کارشناسی رشته IT هستم و عاشق این رشته هستم

       
       

تبلیغات فوری